Present Tilkayat Adhikari Ji
Present Tilkayat Adhikari Ji

Goswami Shri Hit RadheshLal ji Maharaj .

 

Yuvraj
Yuvraj

Goswami Shri Hit Mohit Maral Ji Maharaj 

Bhavi  Yuvraj
Bhavi Yuvraj

Goswami Shri Hit Shobhit Lal Ji Maharaj